Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap naar Nederlands recht, SOLIS BENELUX B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Stadskade 318, te Apeldoorn Nederland. Deze voorwaarden zijn geldig voor aanbiedingen aan, overeenkomsten met en de uitvoering van overeenkomsten met in Nederland gevestigde of wonende afnemers.
 

Artikel 1 - Toepasbaarheid
1. Onder 'afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere in Nederland gevestigde of wonende (rechts)persoon die als koper met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel. De afnemer verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden door op de site te surfen en/of bij het plaatsen van een order. Afnemer zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.
2. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen, voordat zij geldig zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Afwijkingen gelden slechts voor de betreffende order.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nader opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 

Artikel 2 - Aanbiedingen
1. Alle door SOLIS BENELUX B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot de levering van deze producten.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , administratie- en handelingkosten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht SOLIS BENELUX B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.
4. Alle gegevens in de door ons verstrekte prijslijsten, brochures, aanbiedingen en onze specificaties inzake maten, gewichten en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd. SOLIS BENELUX B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien afnemer gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.
5. SOLIS BENELUX B.V. is gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten technische verbeteringen en constructieverbeteringen door te voeren. Gewijzigde overheidsvoorschriften zijn voor risico van de afnemer.
 

Artikel 3 - Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
1. Behalve indien en voorzover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke levering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3. Mededelingen van door SOLIS BENELUX B.V. ingeschakelde distributeurs, tussenpersonen, vertegenwoordigers of personeelsleden zijn voor ons slechts verbindend, indien en nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de afnemer - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Op persoonlijke gegevens die door de afnemer verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van toepassing is. SOLIS BENELUX B.V. garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens alleen zal gebruiken voor de uitvoering van de aan afnemer te leveren producten en voor reclame- en marketing doeleinden ter verbetering van de service en diensten van SOLIS BENELUX B.V.. Het gebruik van de gegevens voor reclame- en marketing doeleinden kan door afnemer ten alle tijde worden geweigerd of ingetrokken. Hiertoe kan afnemer zich wenden tot SOLIS BENELUX B.V. en/of een email sturen aan info.nl@solis.com.
 

Artikel 4 - Wijzigingen in de orders
1. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor rekening van de afnemer. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen.
2. Onverminderd de in lid 1 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden en bij wijziging van de order in verband met door de afnemer onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.
 

Artikel 5 - Prijzen
1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswijziging is voorbehouden en in alle gevallen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
2. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijke orderdatum geldende inkoopprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde instantie en van kosten van derden; exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege; exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering; vermeld in Euro's.
3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde materialen, vrachtkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoersen en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, dan is SOLIS BENELUX B.V. gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 

Artikel 6 - Levering
1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer - na verzending door ons van de orderbevestiging - aan al onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder - eventueel - die van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan en wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake 'betaling'.
4. Onverminderd het in artikel 11 gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte goederen zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken ons magazijn verlaten voor transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
7. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen. 8. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten.
 

Artikel 7 - Transport/risico
1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, verzorgd, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (expresse, koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de meerkosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.
2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen. 
3. Bij levering van goederen met een netto-prijs van meer dan EUR 400,00 in Nederland brengen wij geen transport- en verpakkingskosten in rekening aan de afnemer.
 

Artikel 8 - Betaling
1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, in euro's te geschieden door middel van storting of overmaking op onze op de factuur vermelde bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen netto na factuurdatum. 
2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan. 3. Voor de door ons te leveren zaken zijn wij gerechtigd om vooraf een betalingsschema vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid - zulks uitsluitend te onzer beoordeling - voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade.
5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.
6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.
7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in een wettelijke schuldsaneringsregeling is toegelaten, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel conservatoir of executoriaal beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande leveringsverplichtingen jegens de afnemer.
8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde zaken brengen geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.
 

Artikel 9 - Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden maand als een volle maand aangemerkt.
2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. 
3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag, alles met een minimum van EUR 1.000,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 

Artikel 10 - Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere omstandigheden - van welke aard ook - die ons bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt.
2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de overeengekomen termijn. 
3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, overstroming, aardbeving, nucleaire rampen en ongevallen en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.
 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Wij blijven eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen van rente en kosten.
2. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.
3. Zolang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en niet bezwaren. Verder heeft de afnemer geen retentierecht of opschortingsrecht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken.
4. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in een wettelijke schuldsanering is toegelaten, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel conservatoir of executoriaal beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, zaken onder ons te houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder rechterlijke tussenkomst weg te halen of te doen weghalen van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan. In dat geval hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst(en), voorzover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en om deze zaken weg te halen of te doen weghalen.
5. Indien derden beslag leggen op aan ons toebehorende zaken of aanspraken m.b.t. deze zaken geldend maken, zal de afnemer terstond deze derde op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging of aanspraken op de hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken en andere relevante stukken zenden.
 

Artikel 12 - Eigendom en intellectuele / industriële eigendom stukken
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle bij onze offertes en overeenkomsten behorende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, constructie- en fabricagegegevens behoren uitsluitend ons toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gekopieerd, aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op andere wijze gebruikt.
2. De leden 2, 4 en 5 van artikel 11 van deze overeenkomst zijn m.b.t. deze bescheiden van overeenkomstige toepassing.
3. SOLIS BENELUX B.V. en Afnemer zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SOLIS BENELUX B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechteraangewezen derden te verstrekken, en SOLIS BENELUX B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SOLIS BENELUX B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.
 

Artikel 13 - Reclames
1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen drie werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.
2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van drie maanden na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.
3. Na het verstrijken van de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens ons, uit welke overeenkomst dan ook, en geeft de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
5. Retourneren van de geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Incomplete producten en producten die niet meer in volledig nieuwe toestand zijn worden door ons niet teruggenomen. Indien wij producten terugnemen, zullen door ons van de terugname gemaakte kosten in mindering komen op het aan de afnemer te crediteren bedrag. Transport van geretourneerde zaken vindt op kosten en voor risico van de afnemer plaats.
6. Reclames en aanvragen om geleverde zaken retour te nemen worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij - behalve indien en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt - niet aansprakelijk voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verkochte zaken.
2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en in stand houden van een dergelijke verzekering.
3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.
4. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend. De afnemer zal ons tevens vrijwaren.
5. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop en/of uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken. 
6. SOLIS BENELUX B.V. staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website www.solisonline.nl. SOLIS BENELUX B.V. is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website www.solisonline.nl verbonden zijn. SOLIS BENELUX B.V. staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat SOLIS BENELUX B.V. zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van SOLIS BENELUX B.V. naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan SOLIS BENELUX B.V. gerapporteerd te worden, zonder dat SOLIS BENELUX B.V. daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.
 

Artikel 15 - Garantiebepalingen
1. Indien wij een garantie hebben verstrekt, gelden hiervoor slechts onze garantievoorwaarden, zoals bij ons product bijgesloten. Slechts de eindafnemer van het product, die voldoet aan de garantievoorwaarden, heeft aanspraak op garantie. Anderen dan de eindafnemer hebben in geen geval aanspraak op garantie.
2. De afnemer verplicht zich jegens ons om producten, ten aanzien waarvan een eindafnemer een beroep op garantie doet, in ontvangst te nemen en deze producten zo spoedig mogelijk, deugdelijk verpakt, aan ons door te zenden. Alleen producten, voorzien van de in de garantievoorwaarden genoemde bescheiden, worden aan ons doorgezonden. Wij vergoeden de verzendkosten aan de afnemer. Andere kosten vergoeden wij niet. 
3. Het is de afnemer niet toegestaan uitlatingen met betrekking tot de garantie of enig defect tegenover de eindafnemer of derden te doen. Als de afnemer wel dergelijke uitlatingen doet, geschiedt dit voor zijn rekening en risico. Als wij op dergelijke uitlatingen worden aangesproken door de eindafnemer of derden, zal de afnemer ons vrijwaren en schadeloos stellen.
 

Artikel 16 - Handelsmerken
1. De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens, welke door ons op de afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.
 

Artikel 17 - Nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Echter op het door ons overeengekomen eigendomsvoorbehoud (art. 11 lid 1 van deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechtbank te Zutphen, Nederland, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Uitsluitend wij zijn daarnaast, naar onze keuze, gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de bevoegde rechter in Gelderland, Nederland.